Voor wie is mijn kompas er?


Lichamelijk beperkt

Lichamelijke beperkingen komen voor in zeer uiteenlopende vormen, ieder met hun eigen mogelijkheden.

  • Motorische beperkingen (stoornissen bij het lopen, bij het gebruik van de armen, of de handen. Problemen bij het evenwicht)
  • Spraak/taalhandicaps (stotteren of afasie)
  • Andere functiestoornissen (misvormingen en brandwonden)
  • Zintuiglijke handicaps (stoornissen in het zien, horen, voelen, proeven of ruiken).

De hulp aan de cliënt bestaat hier uit het zoeken naar zijn/ haar mogelijkheden. Vanuit deze mogelijkheden gaan we dan verder bouwen /verbeteren. Dit alles in nauw overleg met de cliënt.


Verstandelijk beperkt

Verstandelijk beperkte cliënten hebben een aangeboren, of later in de ontwikkeling optredende, beperking in het intellectueel functioneren. Hij/zij hebben een IQ van 70/75 of lager. Naar schatting heeft 1% van de Nederlandse bevolking een verstandelijke beperking. Bij mijn kompas richten wij ons op het helpen van kinderen tot en met ouder wordende volwassenen, met een zeer lichte tot een zwaar verstandelijke beperking. In het helpen van cliënten met een verstandelijke beperking probeert Mijn kompas zoveel mogelijk de cliënt met de verstandelijke beperking bij het zorgplan te betrekken en de cliënt hierin zoveel mogelijk zelf te laten bepalen.


Autisme Spectrum Stoornis

Autisme is een aangeboren beperking, die niet wordt veroorzaakt door een bepaalde opvoeding. Mensen met autisme gaan anders om met informatie die zij binnen krijgen door te zien, horen of ruiken. Zij verwerken deze informatie op een andere manier in de hersenen. Kenmerkend voor mensen met ASS zijn beperkingen op de drie gebieden:

  • je minder kunnen verplaatsen in de gedachten gang van een ander
  • tekort komen in het vermogen om problemen op te lossen
  • context blindheid, een waarneming los zien van context (zijn tranen er vanwege verdriet of blijdschap)

Op basis van onderzoeken in binnen- en buitenland gaat men ervanuit dat 0,7 tot 1 procent van de bevolking ASS heeft. Autisme komt voor in verschillende gradaties en verschillende hoedanigheden. In het verleden werd het Autisme dan ook onderverdeeld:

  • Klassiek autisme (het hebben van de bovenstaande drie beperkingen)
  • Asperger (mensen met Asperger hebben naast Autisme een gemiddelde tot hoge intelligentie)
  • PDD-NOS (hierbij zijn er problemen op het gebied van sociale interactie en communicatie, maar voldoet iemand niet geheel aan de specifieke criteria voor één van de andere autistische stoornissen.)

Tegenwoordig wordt echter, volgens het DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) het internationaal meest gebruikte classificatiesysteem voor psychiatrische aandoeningen dit allemaal samen genomen als één autisme-spectrumstoornis (ASS).

Voor Mijn kompas blijft het echter belangrijk iedere cliënt als een uniek mens te benaderen en samen met hem/haar te werken aan het vergroten van de mogelijkheden.


AD(H)D

De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. In het Nederlands: aandachtstekort stoornis met hyperactiviteit. Een kind met ADHD heeft vaker en sterker dan de meeste andere kinderen problemen met:

  • aandacht en concentratie,
  • hyperactief en impulsief zijn,
  • emoties reguleren
  • planningsproblemen.

Bij kinderen die niet hyperactief zijn wordt vaak gesproken van ADD. ADHD komt het meest voor bij kinderen van 4 tot 16 jaar. 3 tot 5% van de kinderen tot 16 jaar heeft ADHD. Dit zijn 60.000 tot 100.000 kinderen in Nederland. Daarvan worden er ongeveer 40.000 behandeld voor ADHD. Van de jongvolwassenen heeft 1 tot 3% ADHD. Het aantal kinderen met AD(H)D is de laatste 20 jaar nauwelijks toegenomen. Vroeger dacht men dat het over kon gaan, maar men is nu een aantal jaren achter dat AD(H)D blijft. Mijn kompas helpt je graag met het leren omgaan met AD(H)D. Medicatie is niet altijd de oplossing.


Sensorische Integratie stoornis

Sensorische integratie is het verband tussen wat mensen waarnemen en hoe ze daar met bewegingen

op reageren. De grondslag aan die bewegingen liggen de zintuiglijke prikkels. Problemen met de

sensomotorische integratie ontstaan door stoornissen in de verwerking van de zintuiglijke prikkels. Dat kan gelden voor 1 zintuigsysteem maar ook voor meerdere zintuigsystemen. Dat kan voorkomen bij iedereen en de symptomen verschillen van persoon tot persoon. Iemand kan overgevoelig (hypersensiteif) en/of ondergevoelig (hyposensitief) zijn voor bepaalde prikkels. Het kan mogelijk zijn dat iemand in de ene situatie hypersensitief is voor een prikkel en in een andere situatie hyposensitief is voor dezelfde prikkel. De zeven zintuigen zijn:

  1. Visueel systeem

  2. Auditief systeem

  3. Reuk systeem

  4. Smaak systeem

  5. Tactiel systeem

  6. Vestibulair systeem (evenwichtsorgaan)

  7. Proprioceptief systeem (houding)

Mijn kompas helpt je graag met het zoeken naar hoe jij zo optimaal mogelijk geprikkeld kan blijven.


Moeilijk verstaanbaar gedrag

Dit gedrag zien we vaak bij mensen met een verstandelijke beperking. Zij willen vertellen dat er iets niet klopt of dat er iets anders zou moeten maar dat lukt niet. Het gedrag is onverwachts en kan zelfs agressief zijn naar anderen of zichzelf . Zelfverwonding gedrag wordt ook wel automutilatie genoemd. Zelfverwonding kot vaker voor bij zwaardere verstandelijk beperkte mensen dan bij licht tot normaal begaafde. Zelfverwonding kan zijn:

  • een vorm van communicatie
  • een manier om reactie uit te lokken
  • als uitdrukking van pijn, paniek of angst
  • als reactie een onbegrepen situatie
  • als gevoelens van opwinding (overprikkeling of ondervraging)
  • als verveling
  • als onderliggende psychiatrische stoornis
  • door stoornis in tastzin of reactie op jeuk
  • door een stimuli uit de omgeving
  • door als op zichzelf staande gewoonte
  • door een verslaving of als niet de bedwingen behoefte zichzelf pijn te doen

Mijn kompas helpt je graag te zoeken naar de mogelijke oorzaken van het moeilijk verstaanbaar gedrag om dit gedrag zo snel mogelijk te verminderen.